English 
Español 
Vietnamese

     

Phong Trào Cursillo Là Ǵ?

Hội Học Kitô Giáo hay là PT Cursillo là một phong trào mà nhờ một phương pháp riêng của ḿnh và ân sủng của Thiên Chúa, cố gắng làm cho những thực tại của người Kitô hữu trở thành hiện thực trong tính cách duy nhứt, độc đáo, và sáng tạo của mỗi cá nhân. Vừa ư thức được khả năng lẫn chấp nhận những giới hạn của ḿnh, người Kitô hữu cố công thực thi quyền tự do của ḿnh bằng ḷng xác tín, củng cố ư chí bằng chính quyết định của ḿnh, hầu tạo thuận lợi cho t́nh bạn được trung thành trong cả đời sống cá nhân lẫn đời sống cộng đồng.

PT Cursillo bao gồm việc loan truyền tin tức tốt đẹp nhứt về thực tại tuyệt vời vô song, đó là Thiên Chúa, trong Chúa Giêsu Kitô, yêu thương chúng ta. Được truyền đạt bằng phương tiện hửu hiệu nhứt, đó là t́nh bạn, để tiến tới sự tuyệt hảo của mỗi cá nhân, đó là việc làm người và khả năng Xác Tín, Quyết Định và Kiên Tŕ của người ấy.

Và điều cần được nhấn mạnh hôm nay, bây giờ và ngay lập tức để nắm ưu thế trong cuộc tranh luận hôm nay là tạo sự dễ dàng và cơ may cho mỗi người gặp gỡ chính ḿnh luôn luôn v́ đó là điều vô cùng thiết yếu hầu có thể gặp gỡ Chúa và tha nhân.

Nếu bạn ước muốn t́m hiều thêm về PT Cursillo, xin vui ḷng mua tập sách nhỏ “T́m Hiểu PT Cursillo” (tiếng Việt) trên trang “Tài Liệu Cursillo” hoặc liên lạc Văn Pḥng Điều Hành PT Cursillo trong giáo phận của bạn.

 

 

Cursillo® and the Cursillo logo are registered trademarks of the National Cursillo Center.
Copyright © 2008 National Cursillo Center