English 
Español 
Vietnamese

 

 

 

 

 

 

XIN PALANCAS

Palancas là ǵ? Thư Palanca là ǵ? Thư Palanca là một tâm thư được gởi đến các tham dự viên và nhóm trợ tá Khóa Cursillo, thông báo cho họ biết về những lời cầu nguyện và hy sinh hăm ḿnh mà bạn đă dâng lên Thiên Chúa cầu nguyện cách riêng cho họ. Một tâm thư có thể được gởi đi để giải thích loại Palanca đă được thực hiện, nhưng chính tâm thư KHÔNG PHẢI là Palanca. Palanca thực sự là hành động, như việc cầu nguyện qua lời bầu cử, sự hy sinh, hoặc các công việc bác ái, có thể thực hiện mà không cần phải viết thư.  

Nếu bạn muốn nhận lời nhắc nhở qua thư điện tử,  thông báo những sinh hoạt nổi bật sắp tới trong mỗi tuần lễ th́ xin đăng kư ở đây để nhận thông báo miễn phí, sẽ được gởi ra hằng tuần.

Palanca thật cần thiết cho những sinh hoạt Cursillo sắp sửa diễn ra sau đây. Xin vui ḷng gởi thư cho những anh chị giữ vai tṛ liên lạc ở địa phương, giải thích cho họ biết những phương thức cầu nguyện nào và những việc hy sinh bạn đă thực hiện để cầu nguyện cho các tham dự viên. 


 
Palanca Requests for Cursillo 3-Days and Events
Date Event Location Send
Aug. 25-28, 2010 Women's #26 (Spanish) Mercedes, URUGUAY email palanca
Aug. 26-29, 2010 Women's #115 Houma, LA email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's Cursillo Santa Maria, RS, BRASIL email palanca
Aug. 26-29, 2010 Women's Cursillo Deer Lodge, MT email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's Cursillo (Spanish) Anthony, NM email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's #122 Cullman, AL email palanca
Aug. 26-29, 2010 Women's #79 (Spanish) Dodge City, KS email palanca
Aug. 26-29, 2010 Women's #61 (Spanish) Orlando, FL email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's Cursillo (Spanish) Brevard, NC email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's #32 (Korean) Redlands, CA email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's #39 Knoxville, TN email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's #20 Santa Maria, BRASIL email palanca
Aug. 26-29, 2010 Men's #12 (Spanish) Memphis, TN email palanca
Aug. 27-29, 2010 Leaders Retreat (Spanish) Silver Spring, MD email palanca
Aug. 27-29, 2010 Provincial Ultreya (Spanish) Guerrero Negro, BS, MEXICO email palanca
Sept. 2-5, 2010 Men's Cursillo (Spanish) Amarillo, TX email palanca
Sept. 2-5, 2010 Women's #8 (Spanish) Montevideo, URUGUAY email palanca
Sept. 2-5, 2010 Men's Cursillo (Spanish) Cleveland, OH email palanca
Sept. 2-5, 2010 Women's #14 Recife, BRASIL email palanca
Sept. 2-5, 2010 Men's #5 (Spanish) Lima, PERU email palanca
Sept. 2-5, 2010 Women's #28 (Spanish) Gualeguaychu, ARGENTINA email palanca
Sept. 2-5, 2010 Men's #60 (Spanish) Jujuy, ARGENTIAN email palanca
Sept. 2-5, 2010 Women's #81 Aptos, CA email palanca
Sept. 2-5, 2010 Men's #96 (Spanish) Cleveland, OH email palanca
Sept. 3-6, 2010 Women's #286 (Spanish) Oakland, CA email palanca
Sept. 3-6, 2010 Women's #36 Agana, GUAM email palanca
Sept. 3-6, 2010 Men's #207 (Spanish) San Diego, CA email palanca
Sept. 3-6, 2010 Men's #97 (Spanish) Guymon, OK email palanca
Sept. 5, 2010 40th Anniversary Ultreya Moron, ARGENTINA email palanca
Sept. 5, 2010 Diocesean Ultreya (Spanish) Montemorelos, NL, MEXICO email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #195 (Spanish) Jarrell, TX email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #28 Aracatuba, BRASIL email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #351 (Spanish) Chicago, IL email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #66 South Bend, IN email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #414 San Antonio, TX email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #69 St. James, MO email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #591 (Spanish) Houston, TX email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #9 (Spanish) Seattle, WA email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #182/98 (Spanish) Oaxaca de Juárez, OA, MEXICO email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #38 (Spanish) Kansas City, KS email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's Cursillo Danbury, CT email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #312 (Spanish) Purisima del Rincon, MEXICO email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #95 Collins, GA email palanca
Sept. 9-12, 2010 Women's #51 (Spanish) Jujuy, ARGENTIAN email palanca
Sept. 9-12, 2010 Men's #99 (Spanish) Tulancingo, HG, MEXICO email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #39 (Spanish) Allentown, PA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #103 (Spanish) Jacksonville, FL email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's Cursillo Monterey, CA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #9 (Spanish) Seattle, WA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #241 Kansas City, MO email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #25 (Filipino) Riverside, CA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #235 Fremont, OH email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #12 Metuchen, NJ email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #97 (Spanish) Guymon, OK email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #34 Campina Grande, BRASIL email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #25 (Spanish) Wilmington, DE email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #11 Recife, BRASIL email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #1043 (Spanish) Monterrey, NL, MEXICO email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's Cursillo Hamilton, NJ email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #34 Campina Grande, BRASIL email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's Cursillo Whittinsville, MA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's Cursillo (Spanish) San Diego, CA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #11 (Spanish) Memphis, TN email palanca
Sept. 16-19, 2010 Women's #96 Collins, GA email palanca
Sept. 16-19, 2010 Men's #207 Deming, NM email palanca
Sept. 17-19, 2010 Regional Encounter Framingham, MA email palanca
Sept. 22-25, 2010 Men's Cursillo (Spanish) Jacona, MH, MEXICO email palanca
Sept. 22-25, 2010 Men's #646 (Spanish) Jacona, MH, MEXICO email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #116 Houma, LA email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's Cursillo (Spanish) Silver Spring, MD email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #62 St. James, MO email palanca
Sept. 23-26, 2010 Women's #39 (Spanish) Allentown, PA email palanca
Sept. 23-26, 2010 Women's #336 (Spanish) Bronx, NY email palanca
Sept. 23-26, 2010 Women's #31 (Korean) Redlands, CA email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #314 (Spanish) Corpus Christi, TX email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #218 Menasha, WI email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #521 (Spanish) Orange, CA email palanca
Sept. 23-26, 2010 Women's #2 Bozeman, MT email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #52 (Spanish) Santa Rosa, ARGENTINA email palanca
Sept. 23-26, 2010 Men's #125 Atlanta, GA email palanca
Sept. 24-26, 2010 Regional Assembly VII Lima, PERU email palanca
Sept. 25, 2010 25th Year Celebration Vancouver Island, CANADA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's #104 Indianapolis, IN email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #22 (Spanish) Venice, FL email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's #84 Montreal, PQ, CANADA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's Cursillo East Wenatchee, WA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's Cursillo Seattle, WA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #123 Cullman, AL email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #6 (Korean) Atlanta, GA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #310 Fort Worth, TX email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #40 Knoxville, TN email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's #94 Nashville, TN email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #13 Metuchen, NJ email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #522 (Spanish) Orange, CA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's #53 Seoul, KOREA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #208 Deming, NM email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Women's #117 Atlanta, GA email palanca
Sept. 30 - Oct. 3 Men's #106 Miami, FL email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's Cursillo (Spanish) Cleveland, OH email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's Cursillo East Wenatchee, WA email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #74 Evansville, IN email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's Cursillo Monterey, CA email palanca
Oct. 7-10, 2010 Cursillo de Cursillo Oregon, IL email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's Cursillo Seattle, WA email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #243 Chicago, IL email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #367 (Spanish) Bronx, NY email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #111 Smithfield, NC email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's #202 Washington, DC email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #4 (Spanish) Kalamazoo, MI email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #127 Canton, MS email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's #78 Nashville, TN email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #146 (Spanish) Hartford, CT email palanca
Oct. 7-10, 2010 Men's #591 (Vietnamese) Houston, TX email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's #52 (Spanish) Santa Rosa, ARGENTINA email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's #97 (Spanish) Cleveland, OH email palanca
Oct. 7-10, 2010 Women's #102 (Spanish) Pachuca, HG, MEXICO email palanca
Oct. 8-11, 2010 Men's #83 (Spanish) Moron, ARGENTINA email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #93 Indianapolis, IN email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #29 Aracatuba, BRASIL email palanca
Oct. 14-17, 2010 Men's #70 Santa Maria, RS, BRASIL email palanca
Oct. 14-17, 2010 Men's Cursillo Oregon, IL email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #242 Kansas City, MO email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #27 Taguatinga, DF, BRASIL email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #128 Canton, MS email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #4 (Spanish) Kalamazoo, MI email palanca
Oct. 14-17, 2010 Men's #164 (Spanish) Uniondale, NY email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #592 (Vietnamese) Houston, TX email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #7 (Spanish) Washington, DC email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #109 Romeoville, IL email palanca
Oct. 14-17, 2010 Men's #260 San Diego, CA email palanca
Oct. 14-17, 2010 Women's #84 Miami, FL email palanca
Oct. 15-16, 2010 Regional Encounter Jacksonville, FL email palanca
Oct. 21-14, 2010 Men's #352 (Spanish) Chicago, IL email palanca
Oct. 21-24, 2010 Women's #70 Santa Maria, RS, BRASIL email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's Cursillo Fresno, CA email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's #594 (Spanish) Houston, TX email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's Cursillo Windsor, ON, CANADA email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's #27 Taguatinga, DF, BRASIL email palanca
Oct. 21-24, 2010 Women's #102 (Spanish) Jacksonville, FL email palanca
Oct. 21-24, 2010 Women's #236 Fremont, OH email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's #261 San Diego, CA email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's #81 Bethlehem, PA email palanca
Oct. 21-24, 2010 Women's Cursillo Hamilton, NJ email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's #199 Peekskill, NY email palanca
Oct. 21-24, 2010 Men's #1 (Spanish) Romeoville, IL email palanca
Oct. 28-31, 2010 Women's #337 (Spanish) Bronx, NY email palanca
Oct. 28-31, 2010 Women's Cursillo Fresno, CA email palanca
Oct. 28-31, 2010 Women's #77 (Spanish) Moron, ARGENTINA email palanca
Oct. 28-31, 2010 Women's #81 Bethlehem, PA email palanca
Oct. 28-31, 2010 Women's #218 New London, WI email palanca
Oct. 29-30, 2010 National Ultreya (Spanish) Mérida, YC, MEXICO email palanca
Oct. 31, 2010 Diocesean Assembly Taguatinga, DF, BRASIL email palanca
Nov. 4-7, 2010 Women's Cursillo Oregon, IL email palanca
Nov. 4-7, 2010 Women's Cursillo Windsor, ON, CANADA email palanca
Nov. 4-7, 2010 Men's #83 South Bend, IN email palanca
Nov. 4-7, 2010 Women's #40 Tulsa, OK email palanca
Nov. 4-7, 2010 Women's #15 Recife, BRASIL email palanca
Nov. 11-14, 2010 Women's #147 (Spanish) Hartford, CT email palanca
Nov. 11-14, 2010 Women's #244 Chicago, IL email palanca
Nov. 11-14, 2010 Women's #78 Evansville, IN email palanca
Nov. 11-14, 2010 Women's #198 Peekskill, NY email palanca
Nov. 11-14, 2010 Men's #196 (Spanish) Jarrell, TX email palanca
Nov. 18-21, 2010 Women's #353 (Spanish) Chicago, IL email palanca
Nov. 18-21, 2010 Cursillo #2 Johannesburg, SOUTH AFRICA email palanca
Nov. 18-21, 2010 Women's #1 (Spanish) Romeoville, IL email palanca